هاست لینوکس فنلاند

فسخ قرارداد سرویس و بازگشت وجه 7 روزه بدون درخواست هیچگونه دلیل !!!

DEPL1

Disk Space 256MB
Bandwidth 2000MB
Control Panel DirectAdmin
Addon Domains 1
Sub Domains Unlimited
Parked Domains 2
MySQL Databases Unlimited
E-mail Accounts Unlimited
Uptime 99.99% Guarantee
SNI Active
گواهینامه امنیت دیجیتال رایگان ندارد

موقعیت سرور فنلاند - دیتاسنتر هتزنر
تحویل خودکار آنی!

DEPL2

Disk Space 512MB
Bandwidth 5000MB
Control Panel DirectAdmin
Addon Domains 2
Sub Domains Unlimited
Parked Domains 4
MySQL Databases Unlimited
E-mail Accounts Unlimited
Uptime 99.99% Guarantee
SNI Active
گواهینامه امنیت دیجیتال رایگان ندارد

موقعیت سرور فنلاند - دیتاسنتر هتزنر
تحویل خودکار آنی!

DEPL3

Disk Space 1024MB
Bandwidth 10000MB
Control Panel DirectAdmin
Addon Domains 3
Sub Domains Unlimited
Parked Domains 6
MySQL Databases Unlimited
E-mail Accounts Unlimited
Uptime 99.99% Guarantee
SNI Active
گواهینامه امنیت دیجیتال رایگان ندارد

موقعیت سرور فنلاند - دیتاسنتر هتزنر
تحویل خودکار آنی!

DEPL4

Disk Space 2048MB
Bandwidth 20000MB
Control Panel DirectAdmin
Addon Domains 4
Sub Domains Unlimited
Parked Domains 8
MySQL Databases Unlimited
E-mail Accounts Unlimited
Uptime 99.99% Guarantee
SNI Active
گواهینامه امنیت دیجیتال رایگان ندارد

موقعیت سرور فنلاند - دیتاسنتر هتزنر
تحویل خودکار آنی!

DEPL5

Disk Space 4096MB
Bandwidth 40000MB
Control Panel DirectAdmin
Addon Domains 5
Sub Domains Unlimited
Parked Domains 10
MySQL Databases Unlimited
E-mail Accounts Unlimited
Uptime 99.99% Guarantee
SNI Active
گواهینامه امنیت دیجیتال رایگان دارد

موقعیت سرور فنلاند - دیتاسنتر هتزنر
تحویل خودکار آنی!